e-behapowiec

Regulamin

Regulamin korzystania z platformy

www.e-behapowiec.pl

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy www.e-behapowiec.pl, której właścicielem jest Marek Pokrzywiński e-behapowiec, ul. Ordona 12A/10, 01-237 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: www.e-behapowiec.pl nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

Definicje

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Platformy.
 2. Hasło dostępu– hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Platformy.
 3. Licencja Użytkownika – licencja na korzystanie z Treści i Oprogramowania.
 4. Oprogramowanie – narzędzia e-learningowe dostępne w Platformie.
 5. Platforma – platforma e-learningowa e-behapowiec dostępna pod adresem e-behapowiec.pl
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy
 7. Treści – materiały merytoryczne udostępniane w Platformie na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Marek Pokrzywiński e-behapowiec określająca zasady świadczenia usługi e-learningowej przez Marek Pokrzywiński e-behapowiec oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana na Platformie.
 10. E-behapowiec – Marek Pokrzywiński e-behapowiec ul. J.K. Ordona 12A/10, 01-237 Warszawa, NIP 578 283 52 23.

 

Usługa e-learningowa

§ 3

E-behapowiec oferuje możliwość skorzystania z usługi e-learningowej w ramach Platformy. Korzystanie z usługi wymaga akceptacji Regulaminu oraz respektowania jego postanowień, w tym uwzględnienia określonych w nim zasad dotyczących m.in. warunków korzystania z udostępnionych Treści oraz Oprogramowania. Użytkownik akceptuje Regulamin w toku tworzenia Konta na Platformie.

 

Licencja Użytkownika

§ 4

 1. E-behapowiec zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania i Treści wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do ich respektowania.
 2. Oprogramowanie i Treści są chronione przez prawo polskie oraz przepisy międzynarodowe regulujące ochronę praw własności intelektualnej. W związku z powyższym Oprogramowanie i Treści należy traktować jak każdy inny produkt chroniony prawami autorskimi.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo czasowego korzystania z Treści oraz Oprogramowania w ramach Umowy.
 4. Dozwolone korzystanie z Treści oraz Oprogramowania ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego. E-behapowiec może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Treści oraz Oprogramowania, precyzując je w załączniku do Regulaminu.
 5. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy Treści lub Oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. E-behapowiec może przewidzieć sytuacje, w których dozwolona będzie publiczna prezentacja niektórych Treści utworów, wskazując je w załączniku do Regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania Oprogramowania, Treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania lub Treści w ramach innych materiałów.
 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania, w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej treści o charakterze bezprawnym.

 

Konto Użytkownika, Hasło i bezpieczeństwo

§ 5

 1. Aby uzyskać dostęp do Oprogramowania i Treści, Użytkownik tworzy konto, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz Hasło dostępu zgodnie z procedurą opisaną w Platformie.
 2. Konto Użytkownika jest tworzone z chwilą akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik powinien chronić poufność swojego Hasła dostępu do Platformy i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje Hasło dostępu.

 

Opłaty

§ 6

 1. Dostęp i korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Regulaminie jest co do zasady bezpłatne.
 2. Dostęp i korzystanie z Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest co do zasady płatne, E-behapowiec może jednak udostępnić wybrane Treści bezpłatnie.
 3. Wysokość opłat oraz zasady płatności mogą uleć zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób zgodny z przepisami prawa. Zmiany nie mają wpływu na prawa Użytkowników nabyte w związku z umowami zawartymi przed wprowadzeniem zmian.

 

Zamówienia

§ 7

Tryb składania i realizacji zamówień Użytkowników na odpłatne udostępnienie Treści regulują osobne umowy lub regulaminy aukcji.

 

Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest E-behapowiec.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy, świadczenia usługi e-learningowej, w tym oznaczania indywidualizującego daną kopię zasobu, przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących oraz w celach informowania o produktach i usługach E-behapowiec.
 3. Administrator może również pozyskiwać z ogólnie dostępnych źródeł (np. portale społecznościowe) informacje pozwalające na określenie cech osobowościowych oraz zainteresowań Użytkowników, które pozwolą w przyszłości na przygotowanie lepszych, bardziej atrakcyjnych ofert produktowych. W każdym momencie Użytkownik może wyrazić sprzeciw dotyczący opisanych powyżej działań.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Platformy i usługi e-learningowej.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 9. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być niemożliwe.
 11. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

 

Wymagania techniczne

§ 9

Do korzystania z usługi e-learningowej w ramach Platformy konieczne jest posiadanie przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania komputerowego spełniającego wymagania techniczne określone w Regulaminie.

Wymagania sprzętowe:

- komputer lub laptop o rozdzielczości ekranu powyżej 400x600 px.

- dostęp do internetu.

- przeglądarka internetowa IE8.0 lub wyższa.

 

Odpowiedzialność E-behapowiec

§ 10

 1. E-behapowiec nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
  2. skutki udostępnienia Hasła dostępu przez Użytkownika osobie trzeciej,
  3. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji,
  4. awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy.
 2. E-behapowiec nie gwarantuje, że Oprogramowanie i Treści spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika.

 

Reklamacje

§ 11

 1. E-behapowiec podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić E-behapowiec o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji E-behapowiec lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub telefonicznie: (+48) 533 900 998, albo pisemnie na adres E-behapowiec (list polecony za potwierdzeniem odbioru).
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

 

Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy

§ 12

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: info@e-behapowiec.pl telefonicznie: (+48) 533900998 lub pisemnie – na adres E-behapowiec.
 2. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje utratą dostępu do Platformy.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a E-behapowiec może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: info@e-behapowiec.pl, telefonicznie: (+48) 533 900 998 lub pisemnie – na adres E-behapowiec.
 6. E-behapowiec przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku udostępnienia pobranych materiałów przez nauczycieli na innych serwisach internetowych bez zgody E-behapowiec, podania nieprawdziwych Danych w Oświadczeniu – ze skutkiem natychmiastowym;
  2. w pozostałych przypadkach – z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 7. Wypowiedzenie Umowy przez E-behapowiec następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 8. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a E-behapowiec skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez E-behapowiec przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji lub przy zapisywaniu się do newslettera. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 3. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres info@e-behapowiec.pl telefonicznie: (+48) 533 900 998 lub pisemnie na adres E-behapowiec.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na warunki świadczenia usługi e-learningowej na rzecz Użytkownika, który wykupił określoną opcję abonamentu przed zmianą Regulaminu. W takim przypadku usługa jest świadczona na dotychczasowych warunkach do zakończenia okresu abonamentu.